Jezioro Narie regulamin połowu

Jezioro Narie regulamin połowu

Poniżej przedstawiam regulamin łowiska „Jezioro Narie” z 2012r. Jest to przedruk z oryginalnego regulaminu wydawanego wraz z pozwoleniem na połów. Mimo kilkukrotnych próśb nie otrzymałem od najemcy jeziora regulaminu w innym formacie, tj. w ogóle nie otrzymałem. Prosiłem również o informacje dot. gospodarki rybnej na terenie jeziora m.in. zarybień, odłowów itp. – również bez odzewu.

 

REGULAMIN amatorskiego połowu ryb na wodach Zakładu Rybackiego Bogaczewo Sp. z o.o. obowiązujący od roku 2012.

 1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia wraz z załączonym regulaminem połowu ryb.
 2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do amatorskiego połowu ryb zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010 D.U. nr 200 poz.1322 tekst jednolity i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 138 z dnia 12.11.2001 ze wszystkimi późniejszymi zmianami, zgodnie z Ustawą Prawo wodne z 18.07.2001 oraz z Ustawą o Ochronie Przyrody z 16.04.2004r. ze wszystkimi późniejszymi zmianami.
 3. Wędkarz zobowiązany jest okazywać zezwolenie na połów ryb, złowione ryby oraz sprzęt służący do połowu, na każde żądanie Policji, Państwowej Straży Rybackiej i Leśnej oraz upoważnionych przedstawicieli Zakładu Rybackiego Bogaczewo.
 4. Wędkarz zobowiązany jest opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło ryb, odbywają się zawody wędkarskie lub prowadzone są zabiegi gospodarcze użytkownika wód.
 5. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze:
  lin – 30cm
  karaś, okoń, płoć – 15cm
  leszcz – 25cm
  sandacz – 50cm
  karp – 40cm
  szczupak – 50cm
  węgorz – 60cm.
 6. Obowiązują następujące dzienne limity połowu: karp, lin, sandacz, szczupak, węgorz – 4szt. Łącznie z w/w gatunków można złowić 6szt. Wędkarza obowiązuje dzienny limit połowu 10kg.
 7. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub pomostu. Zakaz połowu z łodzi zacumowanej do brzegu.
 8. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest na zarejestrowanych jednostkach pływających, na których widoczny jest numer rejestracyjny.
 9. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwoma wędkami z brzegu, łodzi i jedną wędką z lodu (w zależności od wykupionego zezwolenia) na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.
 10. Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów osobie towarzyszącej w limicie sprzętu dla tegoż wędkarza. (Dotyczy współmałżonka i dzieci wędkarza do lat 18).
 11. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy bezzwłocznie, z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały złowione. Nawet wtedy gdy stan ich wskazuje na znikome szanse przeżycia. W przypadku trudności z odhaczeniem ryby bez zadania jej zbędnych cierpień należy odciąć haczyk.
 12. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek
 13. Zabrania się:połowu raka szlachetnego i raka błotnego,
  usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczenia wody, brzegów oraz szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu,
  zakazuje się połowu metodą „na macanego”, czyli zanurzanie i wyciąganie żywca w sposób ciągły,
  pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
 14. W przypadku naruszenia Ustawy o rybactwie śródlądowym i niniejszego regulaminu kontrolujący może odebrać za pokwitowaniem: zezwolenie uprawniające do połowu ryb na wodach Zakładu Rybackiego Bogaczewo Sp. z o.o.

Regulamin połowu Jeziora Narie co do zasady, zmienia się rokrocznie bardzo nieznacznie. Tym niemniej, wprowadzane zmiany, czasem niewielki, mogą mieć duże znaczenie. Dlatego treść regulaminu będzie aktualizowana możliwie często i starannie.

Oczywiście oprócz regulaminu najemcy jeziora, obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb PZW.