Kretowiny

Kretowiny – wyznaczenie granic.

Teren ośrodka wypoczynkowego Kretowiny wchodzi w skład Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten powołany został do życia rozporządzeniem nr 21 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku.

 

Kretowiny – czego nie wolno tu robić

Spośród niektórych regulacji jakie zawiera ten dokument wspomnieć warto m.in., że na terenie chronionego krajobrazu (obejmuje on Kretowiny) zakazuje się:

1. lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
2. lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
3. utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
5. likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,
7. organizowania rajdów motorowych i samochodowych,
8. umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
9. wypalania roślinności,
10. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym.

Jak zwykle przy okazji takich regulacji jest i „małe ale”. Otóż „… zakaz, o którym mowa (…) nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne. A w przypadku punktu 8 (…) nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej.

Poniżej, dla ciekawskich, podajemy przebieg granicy całego obszaru chronionego krajobrazu, który obejmuje Kretowiny – opis urzędowy:)
„(…) od punktu skrzyżowania drogi Łukta – Mostkowo z drogą lokalną na wysokości wsi Ramoty granica przebiega na północ szosą do toru kolejowego Olsztyn – Morąg (jest to wspólna granica z OChK Doliny Pasłęki), gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż w/w toru. Za przystankiem PKP Kozia Góra opuszcza tor i skręca na północny-wschód po granicy gmin Morąg i Łukta, dochodząc do drogi lokalnej Ględy – Wilnowo.
Tą drogą biegnie do m. Wilnowo, gdzie skręca ku północy drogą Żabi Róg – Boguchwały do Boguchwał, a z Boguchwał na Ponary. Z tej szosy skręca na drogę gruntową początkowo na północ, a dalej północny – wschód do wsi Książnik. Dalej biegnie na wschód drogą polną do wsi Trokajny. Ze wsi Trokajny podąża w kierunku północnym do punktu przecięcia z linią energetyczną (wspólna granica z OChK Rzeki Pasłęki) i dalej na północ do drogi Kalisty – Miłakowo. Tą drogą przez Mysłaki Małe podąża w kierunku Pieszkowa i tu na skrzyżowaniu skręca na południowy-zachód w drogę prowadzącą do Książnika. Na wysokości m. Lipówka granica skręca na północ w drogę polną okrążającą jez. Mildzie od zachodu i północy. Ujściem rzeki dochodzi do szosy Miłakowo – Morąg, z niej skręca w kierunku zachodnim w drogę lokalną do Warkał i dochodzi do nieczynnego toru kolejowego Orneta-Morąg. Torem tym granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do wsi Niebrzydowo Wlk. do przecięcia z drogą Niebrzydowo Wlk. – Miłakowo (wspólna granica z OChK Rzeki Wąskiej). Dalej granica biegnie tym torem, a potem skręca na południe w drogę gruntową i poprzez osadę Gulbity doprowadza do wsi Bogaczewo, skąd dalej tą drogą w kierunku południowo-wschodnim do toru kolejowego Morąg – Olsztyn przy kolonii Żabi Róg. Dalej granica biegnie tym torem ku wschodowi do przepustu kolejowego na rowie wypływającego z małego jeziorka, gdzie skręca na południe na drogę gruntową i poprzez osady Swojki i Nowaczyzna (omijając zabudowę wsi) doprowadza do osady Małe Ramoty. Dalej granica przyjmuje kierunek południowo – wschodni i poprzez b. PGR Ramoty dochodzi do szosy Łukta – Mostkowo (…)”.

Poza tym jezioro Narie i tym samym Kretowiny jako ośrodek wypoczynkowy objęte jest zakazem używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi. Zakaz wprowadza w drodze Uchwały Rada Powiatu na podstawie art.41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Przepis ten zastępuje niejako istniejący wcześniej zapis o tzw. strefie ciszy.

Kretowiny – odpoczywajmy bez hałasu.

Kretowiny - źródełko